Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Freshco Nuth B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond.

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Freshco Nuth

B.V., verder te noemen Freshco, sluit met een wederpartij (koper), tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN PRIJZEN

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Freshco in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Freshco is niet gehouden te leveren tegen een vermelde prijs indien het duidelijk is dat deze prijs berust op druk- of schrijffout.

2.3. Door Freshco genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. BETALING

3.1. De betalingen dienen op één der navolgende wijzen plaats te vinden.

a. contant bij aflevering

b. na ontvangst van de door Freshco opgestelde factuur binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.2. Als de dag van betaling geldt de dag van ontvangst per kas, danwel de dag van bijschrijving op het banknummer.

3.3. Na het verstrijken van de in art. 3.1. onder b genoemde termijn van 14 dagen is de koper in verzuim en is hij vanaf die datum een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, verhoogd met 2%.

3.4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.5. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

– Over de eerste € 2.500,– 15%
– Over het meerdere tot € 5.000,– 10%
– Over het meerdere tot € 12.000,– 8%
– Over het meerdere tot € 45.000,– 5%
– Over het meerdere 3%

4. LEVERING

4.1. De levering geschiedt door het in de feitelijke macht van de koper komen van de zaken. Indien de zaken worden bezorgd/afgeleverd bij een derde (moet de koper toestemming daarvoor hebben gegeven dat het bij 3e wordt gezet of kunnen wij dit zomaar bij ander neerzetten, zonder overleg? die de zaken voor de koper houdt, wordt dit met in de feitelijke macht komen van de koper gelijkgesteld.

4.2. Orders die een waarde van € 250,– exclusief omzetbelasting overschrijden worden

franco geleverd. Bij ‘expresse’ zendingen zijn de expressekosten voor rekening van

de ontvanger. Freshco behoudt zich het recht voor bestelde zaken, zonder opgave

van redenen, onder rembours te zenden.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. Door Freshco geleverde zaken blijven het eigendom van Freshco, totdat aan de volgende voorwaarden volledig is voldaan:

a. de wederpartij heeft de geleverde partij betaald;
b. de wederpartij is eventuele verplichtingen tot schadevergoeding nagekomen, die zijn ontstaan door de niet-nakoming door de wederpartij van een overeenkomst welke tot levering van zaken verplicht.

5.2. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Freshco gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de kopen houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, met een minimum van € 250,–.

5.3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Freshco hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5.4. De koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Freshco ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken willen treffen.

6. OVERMACHT

6.1. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Freshco opgeschort.

De verplichtingen herleven indien nakoming van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Freshco zich bij de uitvoering van overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

6.2. Indien Freshco bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract .

7. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

7.1. De koper is verplicht de zaken onmiddellijk na levering te controleren. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
c. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met dat wat overeengekomen is;
d. of het geleverde compleet is. De koper dient dit voor het vertrek van de chauffeur van Freshco na te gaan en aan hem mee te delen.

7.2. De koper dient zichtbare tekorten of beschadiging:

a. aan de chauffeur van Freshco c.q. telefonisch mee te delen;
b. bij bezorging op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen door de chauffeur.

7.3. Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd/bezorgd die deze houdt voor de koper, is de koper verplicht de in lid 7.1. bedoelde inspectie plaats te laten vinden op de dag van aflevering/bezorging.

8. LEVERTIJD

8.1. Door Freshco opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Freshco derhalve in gebreke te worden gesteld.

8.2. Vertraging in de aflevering/bezorging, voor zover deze binnen redelijke grenzen blijft, zal voor de koper geen aanleiding kunnen zijn tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

8.3. Freshco is aansprakelijk voor schade:

a. door een niet tijdige nakoming die is ontstaan door opzet of grove schuld van bestuurder of van leidinggevende ondergeschikten;
b. in gevallen waarin de niet tijdige nakoming een gevolg is van overmacht is

Freshco niet aansprakelijk;

c. de aansprakelijkheid in het geval van niet tijdige nakoming is beperkt tot factuurprijs, met een maximum van € 1.400,–, met dien verstande dat Freshco niet aansprakelijk is voor stagnatieschade en gederfde winst.

9. RECLAMES

9.1. De koper dient indien het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst Freshco hiervan in kennis te stellen.

a. indien het dagverse zaken waaronder vlees, wild, gevogelte, groente, fruit en zuivelproducten betreft: op de dag van aflevering;
b. bij alle andere zaken: binnen 48 uur na aflevering;
c. bij gewichts- en/of hoeveelheidsafwijking direct bij aflevering.

9.2. De koper kan in het geval van duidelijk zichtbare tekorten of beschadigingen in het

geleverde hierop geen beroep doen als hij niet conform 7.2. of 7.3. heeft gehandeld.

Als de koper aantoont waarom het in 7.2. of 7.3. genoemde handelen in redelijkheid

niet van hem kon worden verwacht, kan van deze bepaling worden afgeweken.

9.3. De bewijslast dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst rust op de koper.

9.4. De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien de goederen zijn verwerkt, ontdooid, omgepakt of indien op enige andere wijze de oorspronkelijke staat van de goederen is gewijzigd.

9.5. In geval van een klacht over de geleverde zaken is de koper verplicht Freshco de gelegenheid te geven om de gegrondheid van een klacht na te gaan: hij zal Freshco de gelegenheid geven de zaken waarover werd geklaagd te onderzoeken en deze zo nodig voor onderzoek mee te nemen. Ook zal de koper meewerken aan het onderzoek van Freshco voor zover dat in redelijkheid van hem gevergd kan worden.

De koper zal niets doen waardoor het vaststellen van de gegrondheid van de klacht wordt bemoeilijkt. Freshco is verplicht het onderzoek op de minst bezwarende wijze te verrichten. Alle redelijke kosten van dit onderzoek komen ten laste van de koper, indien de klacht ongegrond is gebleken.

9.6. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van gedane bestellingen bestaan, onverlet de bevoegdheid van de koper om zich op een wettelijk opschortingrecht te beroepen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Freshco is voor geleverde zaken uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

a. Freshco is aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevende ondergeschikte;
b. indien de schade een gevolg is van overmacht is Freshco niet aansprakelijk;
c. Freshco aanvaardt aansprakelijkheid indien en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven wordt gedekt. Indien deze verzekering in enig geval niet tot uitkering over gaat , is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het factuurbedrag, met een maxium van € 2.250,–.
d. De aansprakelijkheid voor gederfde winst en/of stagnatieschade is beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 2.250,–, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid tesamen met de onder c. bedoelde aansprakelijkheid indien de verzekering niet tot uitkering overgaat, is beperkt tot € 2.250,–.

10.2. Bij toerekenbare niet levering is Freshco slechts gehouden tot vergoeding van de schade tot maximaal het drievoud van het factuurbedrag, met een maximum van € 2,250,–.

11. EMBALLAGE

11.1. Voor kratten, flessen, containers, pallets en/of andere duurzame emballage en/of in bruikleen verstrekte materialen kan door Freshco aan koper statiegeld in rekening worden gebracht. Freshco blijft eigenaar van de emballage/materialen. Het op grond van de ter beschikkingstelling van emballage/materialen door de koper aan Freshco verschuldigde, wordt verrekend met de waarde van de door koper aan Freshco geretourneerde emballage/materialen, doch er wordt voor emballage/materialen nimmer meer vergoed dan het bedrag waarvoor emballage/materiaal geleverd is.

Indien Freshco op grond van retournering van emballage/materialen enig bedrag aan koper schuldig mocht zijn, is zij gerechtigd dat bedrag te verrekenen met hetgeen de koper haar uit hoofde van leveranties verschuldigd mocht zijn.

12. TOEPASSELIJK RECHT

12.1. op elke overeenkomst tussen Freshco en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

13. GESCHILLEN

13.1. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet uitvoeren of het niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

14. BEVOEGDE RECHTER

14.1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter is Freshco bevoegd de wederpartij, in geval de Rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Rechtbank te Maastricht.

14.2. De wederpartij kan binnen een maand nadat Freshco zich op lid 14.1. heeft beroepen kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH